Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset

Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset

Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan seurakunnan hautausmaahan. Seurakuntayhtymä on velvollinen osoittamaan hautapaikan vainajalle,
jonka kotikunta oli kuolinhetkellä seurakuntayhtymän alueella.

Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat halutessaan kääntyä seurakunnan kirkkoherranviraston puoleen keskustellakseen mahdollisuudesta kirkolliseen hautaan siunaamiseen.

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan
siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on
selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa
keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Edellä sanotut periaatteet edellyttävät, että pappi keskustelee omaisten kanssa ennen kuin hautaan siunaamisesta sovitaan. Siunaamisaika ja
kappeli voidaan varata vasta kun tämä keskustelu on käyty.